I. Algemene voorwaarden

De huidige voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de gebruikers van de website www.fuelo.net. Een gebruiker van de website is elke persoon die het elektronische adres in de browser heeft ingevoerd of de site heeft bereikt via een omleiding vanaf een andere website.

Door de Site te gebruiken, bevestigt u dat u op de hoogte bent van de huidige Algemene Voorwaarden en dat elke handeling of passieve activiteit van uw kant, uitgevoerd nadat de website fuelo.net in uw browser is geladen, een verklaring is dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de huidige voorwaarden en Conditie. Als u niet onvoorwaardelijk en zonder beperkingen akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, verlaat u de site.

II. Inhoudseigendom

De website en de volledige inhoud, inclusief maar niet beperkt tot de volledige database, tekst en alle afbeeldingen (hierna inhoud genoemd) zijn eigendom van Fuelo Ltd., die alle intellectuele en industriële eigendomsrechten over de site bezit en zijn inhoud. Deze rechten worden beschermd door wetten die van kracht zijn in de Republiek Bulgarije en het ongeoorloofd gebruik van de Inhoud is een strafbaar feit waarvoor burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke aansprakelijkheid geldt in overeenstemming met de geldende Bulgaarse wetgeving.

Het gebruik van enige Inhoud, behalve die welke niet in strijd is met de huidige Algemene Voorwaarden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Inhoud is ten strengste verboden. Fuelo Ltd. zal alle juridische middelen gebruiken die tot haar beschikking staan, inclusief gerechtelijke procedures, om haar rechten en belangen te beschermen.

III. Gebruiksvoorwaarden van de website

U mag inhoud alleen bekijken en opslaan op een opslagapparaat als het voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden wordt gebruikt en op voorwaarde dat u alle copyrightverwijzingen naar de inhoud behoudt.

Je mag geen afbeeldingen van mensen of plaatsen gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fuelo Ltd.

U mag de inhoud op geen enkele manier distribueren, wijzigen (bewerken), kopiëren (behalve op de bovengenoemde manier), overbrengen, reproduceren, publiceren, laten maken, secundair materiaal maken op basis van, overdragen, verkopen of gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fuelo Ltd.

Het gebruik van de Site voor het verzenden of overdragen van illegaal, bedreigend, onwaar, misleidend, denigrerend, lasterlijk of lasterlijk materiaal of enige andere inhoud die gedrag vormt of aanmoedigt, dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, het aangaan van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of het op een andere manier overtreden van de wet is ten strengste verboden.

De site kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden, en niet door Fuelo Ltd. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Fuelo Ltd. heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gegevensbeschermingsbeleid of de beveiliging van deze websites.

De Site gebruikt uw locatie, verstrekt door uw browser, uitsluitend om u informatie te bieden over de dichtstbijzijnde tankstations. Deze informatie wordt niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt voor tracking.

Alle instellingen op de site (bijv. voorkeursbrandstoftype, voorkeursmerken, enz.) worden opgeslagen in cookies in uw browser. Als u door de site "vergeten" wilt worden, verwijdert u eenvoudig de cookies in uw browser.

Fuelo Ltd. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de prijs- en tankstationinformatie correct is op het moment van publicatie, maar garandeert niet dat deze up-to-date is. Fuelo Ltd. is niet verantwoordelijk voor acties die worden ondernomen op basis van informatie die op de site is gepubliceerd. Zonder het voornoemde te beperken, garandeert of aanvaardt Fuelo Ltd. geen verantwoordelijkheid dat de manier waarop u de inhoud mag gebruiken de rechten van derden niet schendt, noch garandeert het dat de inhoud correct, volledig en up-to- datum.

De routebeschrijving wordt geleverd door Google©. Ze zijn alleen bedoeld voor planningsdoeleinden. De resultaten op de kaart kunnen afwijken van de huidige wegomstandigheden als gevolg van wegwerkzaamheden, druk verkeer, weersomstandigheden en andere redenen waarmee u rekening moet houden bij het plannen van uw route. U moet alle borden of aanwijzingen volgen die op uw route zijn aangesloten.

IV. Gebruikersregistratie en verwijdering

De site biedt de mogelijkheid om gebruikers te registreren door een naam, achternaam en e-mailadres in te voeren. De registratie is vrijwillig en is geen voorwaarde voor het gebruik van de Site.

Door zich te registreren op de site zijn gebruikers verplicht volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, met inachtneming van de huidige algemene voorwaarden.

Fuelo Ltd. behoudt zich het recht voor om te evalueren of een profiel /account/ aan de gebruiker wordt toegekend, en het recht om gebruikersprofielen te verwijderen of te beperken die het onaanvaardbaar acht of redenen heeft om te vermoeden dat deze in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en de huidige voorwaarden en Voorwaarden.

Fuelo Ltd. is een beheerder van persoonlijke gegevens, geregistreerd volgens de Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens.

Fuelo Ltd. neemt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van informatie, die persoonlijke gegevens bevat, die door online gebruikers wordt verstrekt door het invullen van registratieformulieren. Openbaarmaking van de gegevens is alleen mogelijk in gevallen, voorzien in de wet of de huidige Algemene Voorwaarden.

Door de huidige algemene voorwaarden voor het gebruik van de site te accepteren, gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, verstrekt tijdens de registratie, met het oog op direct marketing. De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing door een schriftelijk bericht te sturen naar Fuelo Ltd. op het volgende e-mailadres: .

Om het gebruikersprofiel te verwijderen, samen met alle informatie over hem, moet de gebruiker dit schriftelijk melden vanaf het e-mailadres waarmee hij is geregistreerd naar .

V. Mobiele applicaties

Android- en iOS-applicaties van de site kunnen worden gedownload in de Google Play Store en de AppStore in iTunes. De applicaties gebruiken uw door uw browser verstrekte locatie uitsluitend om u informatie te bieden over de dichtstbijzijnde tankstations. Deze informatie wordt niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt voor tracking.

De site stuurt alleen berichten naar uw mobiele apparaat (pushmeldingen) in geval van een wijziging in de prijs van de brandstof die is geselecteerd in Instellingen. De berichten worden verzonden tussen 9:00 en 19:00 Bulgaarse tijd. Als uw telefoon was uitgeschakeld of buiten het bereik van het netwerk was, kunt u het bericht later ontvangen.

VI. Wijziging van de algemene voorwaarden

Fuleo Ltd. kan de huidige algemene voorwaarden op elk moment en zonder waarschuwing wijzigen. Het is uw plicht om deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de bijgewerkte Algemene voorwaarden, aangezien deze voor u bindend zijn.

VII. Wetten en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden en uw gebruik van de Site vallen onder de wetten van de Republiek Bulgarije. Alle onopgeloste problemen in de huidige algemene voorwaarden kunnen worden opgelost door bepalingen in de Bulgaarse wetgever. Alle geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of over deze Algemene Voorwaarden, die de partijen niet hebben kunnen oplossen door middel van onderhandelingen en met wederzijdse instemming, moeten worden voorgelegd aan de bevoegde Bulgaarse autoriteiten.